Algemene ledenvergadering

Agenda:

 1. Opening en welkom
 2. Notulen ALV 31 mei 2018
 3. Bestuurssamenstelling
 4. Verslag penningmeester over 2018
 • V&W rekening & balans
 • Begroting 2019
 • Verslag Kascommissie
 1. Stand van zaken PSA Holland; ledenaantal en bezoek bijeenkomsten
 2. Marketing PSA Holland: thema Aandacht
 3. Uitkomsten belronde
 4. Speakers College nieuwe stijl en events
 5. Voorstel nieuwe lidmaatschapsvormen
 6. Nieuws Global Speakers Federation
 7. Europese Conventie
 8. Rondvraag en mededelingen